Vastgoed
Home Introductie  Te Koop  Te Huur  Project ontwikkeling/Renovatie  Stichting Ter Kemenade  
Mail: info@kimmenade-invest.nl

STICHTING TER KEMENADE


DOELSTELLING

De stichting heeft ten doel het materieel ondersteunen van de allerarmste mensen en meer in het bijzonder kinderen, waar ook ter wereld, voor hun eerste levensbehoeften en leef omstandigheden.


WERKZAAMHEDEN

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het doen van uitkeringen in natura of het verlenen van geldelijke steun. De Stichting kan daartoe zelf steunprojecten opzetten en organiseren maar ook deelnemen in projecten van anderen. De Stichting zal zich laten adviseren door personen of organisaties die ter plekke aanwezig zijn en de noden van de mensen aldaar goed kennen.


 Bij ondersteuning van de allerarmste mensen ter wereld wordt onder andere gedacht aan:


 a. De in economisch opzicht meer achterbleven gebieden waar veelal de meest elementaire voorzieningen ontbreken, zoals drinkwater, water voor bevloeiing van grond, begaanbare wegen, bruggen, huisvesting, scholen etc.

 b. Gebieden waar ziektes voorkomen waar een groot deel van de bevolking aan lijdt en die met relatief eenvoudige middelen zijn te bestrijden door het vernietigen van de besmettingshaard, het geven van voorlichting op het gebied van hygiëne, het verstrekken van medicijnen en het aanleggen van sanitaire voorzieningen.

 c. Het geven van voorlichting over gezinsplanning en het verstrekken van preventieven

 d. Het verstrekken van eenvoudige landbouwgereedschappen, zaai en pootgoed, hulp bij het op de markt brengen van landbouwproducten en landbouwvoorlichting

 e. Herbebossing begeleiden en het opzetten van teelt van jonge bomen

 f. Hulp bij het opzetten van huisarbeidsprojecten en hulp bij verkoop van de producten

 g. Bij alle projecten die de Stichting opstart zal zoveel mogelijk zelfwerkzaamheid van de begunstigden worden gevraagd om de betrokkenheid te stimuleren

 h. Materialen die nodig zijn zullen zoveel mogelijk ter plaatse worden aangekocht om daardoor de economie te stimuleren


Hulporganisaties of instellingen die een dure organisatiestructuur hebben zullen zoveel als mogelijk gemeden dienen te worden, om te voorkomen dat de Stichting aan deze kosten bijdraagt Als de Stichting toch met dit soort organisaties moet samenwerken, zal schriftelijk vastgelegd worden dat de gelden van de stichting uitsluitend voor de directe ondersteuning gebruikt worden.


De Stichting heeft geen winstoogmerk.


WIJZE WAAROP DE INSTELLING DE FONDSEN WIL WERVEN

De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals gedurende contacten met relaties, zowel privé als zakelijk.


Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:


A  donaties en subsidies

B  hetgeen de stichting door erfstelling legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt

C  opbrengsten uit het vermogen van de stichting

D  andere inkomsten en opbrengsten (o.a. het aangaan van renteloze leningen)


De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden in het kader van de verwezenlijking van haar doel.


4.Wijze waarop de instelling fondsen en vermogen zal beheren

De fondsen van de Stichting zullen worden beheerd in samenspraak met een vermogensbeheer.


5.Wijze waarop de instelling fondsen en vermogen zal besteden

De besteding van fondsen van de Stichting zal in overleg gebeuren met personen of organisaties die ter plekke aanwezig zijn en de noden van de mensen aldaar goed kennen. De bestedingen hebben te maken met de kosten van de eerste levensbehoeften van de allerarmste mensen waar ook ter wereld. Daarbij bestaat bijzondere aandacht voor kinderen.


Meer info


Klik hier voor contact